Integritetspolicy & Köpvilkor

Personuppgiftsansvarig
Kjell Enhager AB 556522-3483, här benämnt som KEAB, månar om den personliga integriteten för dig som besöker, skickar e-post, eller använder tjänster på våra webbplatser och plattformar i sociala medier, här kallade digitala kanaler. Vi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar enligt denna policy.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All hantering av personuppgifter inom KEAB sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR).

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via KEABs digitala kanaler, behandlar vi även personuppgifter, både om dig som leverantör eller kund, vid utförande av olika tjänster eller köp. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via KEABs digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter behandlas och när raderas de?
När du använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av KEABs tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan KEAB komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till KEABs digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs här sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler, eller använder dess tjänster, att du kommunicerar med KEAB och andra via KEABs plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från KEABs webbsidor eller anmäler dig till evenemang som KEAB anordnar samt i de fall du skickar e-post till oss.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter m.fl.) kan KEAB komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen och all medverkan där sker i enlighet med respektive webbplats integritetspolicy.

KEAB har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies KEAB placerat i våra digitala kanaler, och hur du tar bort dessa cookies, finns i KEABs cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra KEABs rättsliga skyldigheter.

Känslig information
Vår önskan är att du inte skickar eller lämnar ut några känsliga personuppgifter till oss (till exempel information angående etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller trosuppfattning, hälsotillstånd, genetisk eller biometrisk information, kriminell bakgrund eller fackföreningsmedlemskap) via formulär eller e-post.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av KEAB eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål:

 1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-post eller formulär och i våra konton i sociala medier.
 3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
 4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via e-post.
 5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från KEAB samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
 6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
 7. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.


Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen
KEAB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om KEAB skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt t.ex. får klicka i en ruta eller skriva under ett samtycke.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
KEAB kan komma att anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för KEAB, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att KEABs samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för KEABs räkning undertecknar alltid avtal med KEAB för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

KEAB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

KEAB lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan än i den utsträckning som beskrivs här.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som KEAB behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. KEABs digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat följande rättigheter:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
 • flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen – https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Behandling av personuppgifter om barn
KEABs Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och KEAB samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till KEAB ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation – Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det KEAB som anges som ansvarig för den digitala kanalen i fråga. Om du har frågor rörande hur KEAB behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta oss: info@enhager.com

Ändring av denna integritetspolicy
KEAB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på KEABs webbplats.

Ångerrätt
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid biljettköp. När betalning har skett är du därför bunden till ditt köp.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-04-17.